دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

رويكردي نو به پيشگيري ازاعتياد و مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان(بخش نهم)

رويكرد فرضي شماره دوآموزش رسان هاي و پيشگيري از اعتياد در چهار چوب هاي ايماني
تعريف
رويكرد رسانه اي به پيشگيري از اعتياد به رهبران ايماني امكان خواهد داد تا ارزش هاي ضد مواد مخدر و ساير ارزش هاي مثبت را در يك محيط آموزشي حمايتي و انعطاف پذير به جوانان منتقل كنند . مواد آموزشي كه محتو اي غير مذهبي ولي مبتني بر ايمان داشته باشند, مي توانند با محدوده اي از محيط هاي مذهبي مانند كليساها، مساجد، معابد و ساير موسسات, انطباق داده شوند. در عين حال كه كانون توجه اين رويكرد كودكان بين سنين ۱۱ تا ۱۳ سال است، مواد آموزشي مناسب اين سن را مي توان براي كودكان و نوجوانان خردسال تر نيز به وجود آورد.

استدلال
سازما نهاي ايماني از موقعيت ب يهمتايي براي مخاطب قراردادن مشكل ا عتياد به مواد در بين جوانان برخوردار هستند . با ارايه فعاليت هاي تحت نظارت، سرمشق هاي مثبت و يك چهارچوب اخلاقي براي زندگي، كشيشان جوان از موقعيت مناسبي براي ارا ي ه راهنمايي روحاني به نوجوانان و ابزارهايي كه آن ها براي رد كردن موادمخدر نياز دارند , برخوردار هستند. به علاوه، والدين و ساير مراقبين بزرگ سال مكرر ا براي كمك جه ت انتقال ارزش هاي خود و ايمن نگه داشتن جوانان بر اجتماعات ايماني تكيه مي كنند.علاوه بر اين، آموزش رسانه اي به دليل ت اكيد اين برنامه برآموزش ارزش ها نوعي مداخله مناسب براي محيط هاي ايماني است .

جوانان داراي دانش رسانه اي ياد مي گيرند ارزش هايي را كه در پيام هاي رسانه اي نهفته است بخوانند و نقطه نظرات زير بنا يي آن ها را كشف كنند . آموزش رسانه اي نوعي چهارچوب ساختاري فراهم مي كند كه در آن رهبران ايماني به ايجاد تفكر انعكاسي م ي پردازند ديگر كه مي ت واند پيام هاي ضد اعتياد را علاوه بر يك سريارزش ها ي ديگري (مانند مقابله با ماديت ، پيشگيري از خشونت، مسووليت جنسي )را كه منعكس كننده عقايدايماني خاص آن هاست , حمايت كنند.

سازمان هاي ايماني مزايايي دارند كه باعث مي شود براي تعليمآموزش رسانه اي مختص پيشگ يري از اعتياد به مواد مناسبت داشته باشند.
اين مزايا عبارتند از:
انطباق پذيري: آموزش رسانه اي نوعي ابزار خنثي است كه بر اساس آن هر ايماني مي تواند ارزش هاي خاص خود را تحميل كند و چهارچوبي انطباق پذير براي آموزش ارزش ها در اختيار رهبران جوانان قراردهد.
وسعت دسترسي: ايمان جنسيت، نژاد ، قوميت و شرايط اجتماعي- اقتصادي نمي شناسد. ايمان به عنوان راه بخصوص مناسبي براي ارا يه پيا م هاي پيشگيري از اعتياد به مواد براي مخاطبين اقليت شامل سيا هپوستان امريكايي و افراد اسپانيولي تبار است.
ارشاد:كودكان معمولا زماني بهتر از هميشه به آموزش رسانه اي پاسخ مي دهند كه اين آموزش توسط آموزگاران خردمند ارا يه شود و نه شخصيت هاي رسمي. رهبران ايماني جوانان اغلب براي ايفاي اين نقش مناسب اند چون علاوه برآموزش دهنده به عنوان مشاورين روحاني نيز عمل ميكنند.
دانش آموز محوري: سازما نهاي ايماني, محيط غيررسمي ارا يه مي دهند كه باعث تقويت آموزش رسانه اي مي شود . رهبران جوان قادرند آموزش رسانه اي را به شيوه اي همكارانه و دانش آموز محور به بحث گذاشته و آموزش دهند.

ارزيابي نيازها
براساس اطلاعات مركز ملي اعتياد و استفاده از مواد ( ,(CASC نوجواناني كه ماهي چهار بار در مراسم مذهبي شركت مي كنند ۲۶ درصد كمتر از نوجواناني كه در اين مراسم شركت نمي كنند احتمال دارد ماريجوانا بكشند . به علاوه، اين گونه نوجوانان به احتمال كمتر از نوجواناني كه كمتر از ماهي يك بار در مراسم مذهبي شركت مي كنند, از ساير مواد استفاده مي كنند، فروشندگان مواد را مي شناسند يا دوستاني دارند كه سيگار مي كشند، مشروب مي نوشند يا از مواد مخدر استفاده م يكنند .

ولي عليرغم نقش مثبتي كه اجتماعات ايماني در زندگي جوانان بازي مي كنند , برخي گرد هماي هاي مذهبي ممكن است تاثير بيشتري ب راي مقابله با اعتياد به موادمخدر داشته باشند . بيشتر موسسات ايماني داراي كشيشان مخصوص جوانان هستند و برخي داراي برنامه هاي درمان اعتياد مي باشند؛ ولي تعداد اندكي از آنها به فعاليت هاي پيشگيري از اعتياد به مواد توجه قابل ملاحظه اي مي كنند . يك مطالعه كه توسط م وسسه شهري در سال ۱۹۹۸ به انجام رسيد نشان داد كه از بين ۱۲۳۶ گردهم ايي مذهبي بررسي شده تنها دو درصد داراي برنامه هايي در مورد استفاده از مواد بودند.
مخاطبين هدف : كودكان سنين ۱۱ تا ۱۳ ساله اي كه در نوعي برنامه آموزش مذهبي جوانان شركت مي كنند . مواد آمو زشي بايد براي بزرگ سالان به عنوان دروازه باناني كه در مورد محتويات برنامه تصميم مي گيرند, جذابيت داشته باشد .

نكات مربوط به رشد
تاكيد بر آموزش رسانه اي مي تواند موقعيت برنامه هاي آموزشي مذهبي را با جذابيت بخشيدن به آن ها در نظر جوانان ارتقا دهد. فرصت هاي بيان و اجراي اخلاق به خوبي با اين گروه سني مناسبت دارد : كودكان مي توانند اعلا ن هاي عمومي ضد اعتياد خاص خود را با استفاده از كاغذ پوستر و ماژيك يا دوربين هاي ويديويي و تجهيزات مربوط به ويرايش , طراحي کنند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کی دیر میشه ؟رويكردي نو به پيشگيري ازاعتیادپیشگیری ازاعتیاد و مبارزراه حل آسيبهای اجتماعی اسمزدایی از متادونآمیزش جنسی در فقه اسلامیراههائی برای تصمیمگیری دصفحه اصلیآیا هنوز هم کسی هست بگویدزوجهای خوشبختسوالات پزشکیآیا جدائی همیشه بهترین رسالم سازی مجلس کار یک پزشپیامهای کاربرانافرادموفق چه ویزگی های مشناخت صرعسایتهای دیگرمنافع درمان اعتیاد با متایمان ، نیرویی که کوه هارشیشه خطرناکترین ماده مخدصدا وسیمای سایتمراحل رسیدن به خواسته ها اثرات شیشه و کراکصرع و دلایل صرعمشاورهاختلال جنسی در مردانصرع و درماننوروفیبک 2اعتیاد و مشروبات الکلیصرع در زناننوروفیدبکاعتیاد از دیدگاههای متفاعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولبیماری صرعمقالات انگلیسینوروفیدبک3تنها مرجع مجاز برای صدور مردم ایران شاد باشیدچطور نامزد ریاست جمهوری خود ارضائیمطالب و مقالاتهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راخانواده و اعتیاداز وابستگی به وارستگیوضعیت اعتیاد در ایرانرويكردي نو به پيشگيري ازاسلام :حوزه - دانشگاه