دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

سرنوشتتان در دست شما

افزایش بهره وری از خود و

من اصفهان را با انتخاب در

دکترمحمداذربایجانی کیست

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

انتخاب ما الگوی منطقه

ایمان ، نیرویی که کوه هارابه حرکت درمی آورد

ایمان یکی ازپرقدرت ترین نیروهاست که ما را قادر می سازد کارهای به ظاهر غیر ممکن را انجام دهیم .وقتی ما ایمان داریم ودرواقع احساس کامل بودن رضایت و خرسندی می کنیم و آرامش وجود ما را در برمیگیرد از زمان حال لذت می بریم وترس ازآینده ازبین می رود زیراحتم داریم که آینده خوبی درانتظارماست اگرازاین بترسیم که شایدددرآینده به نتیجه مطلوب نرسیم ترس وجودمارادربرمیگیردوبااین تفکرآرامش خودراازدست می دهیم .همیشه درجست وجوی افرادی باشیدکه نسبت به شما ایمان واعتقاد بیشتری دارند یاحداقل بتوانند نورایمان رادروجودشماروشن کنند اگر شک وجودتان رافراگرفته است درموردبرطرف کردن آن نگران نباشید به جای فرارکردن ازشک برروی ذره ای ازایمانتان متمرکز شوید ازنیروی تخیلتان کمک بگیرید اگردوست دارید پیشرفت چشمگیری داشته باشید دقیقا بفهمید چه می خواهید صریح باشید درموردآن بنویسید تصورش کنید دعا کنید وآن راازخداوند بخواهید خودرالایق آن بدانید وبه این موضوع اعتقاد داشته باشید که خداوند می خواهدشماراخوشحال کند

نباید شک وجودتان رافرابگیرد که آیاخواسته تان براورده می شودیاخیر ویااین که شما چه موقع نتیجه آن راخواهید دیدی هنگامی که درمورد خواسته تان باخداوند صریح وصادق هستیم نیرویی برتر ازخواستن درمابوجود می آید وان ایمان به این نکته است که خداوند به بهترین شکلی آرزویمان رابراورده خواهد کرد حتی اگردرظاهرخیلی باآن چه انتظارش راداشتیم متفاوت باشد .تصورکنید آرزوی شمابرآورده شده است اما فقط نمی دانید چه زمانی ودرکجا با ان روبروخواهید شد ایمان یعنی تلاش کردن ومنتظرموفقیت وکامیابی بودن واین که بپذیرید هراتفاقی که می افتد شمارابه موفقیت نزدیک ترمی کند بدون اینکه اهمیت دهید آن اتفاق چیست پیشرفت درزندگی وبه دست اوردن خواسته هایتان به سرعت زخ نمی دهد مادامی که تلاش ومبارزه کمتری خواهید کرد کسب موفقیت کمی دشواراست باقدم گذاشتن درمسیرها ناشناخته مااززندگی راحت وآسان فاصله می گیریم ومجبوربه پذیرفتن تغییرات زیادوسریعی درزندگی می شویم ولی رسیدن به انچه می خواهیم ارزش یک بارخطرکردن رادارد واگر چنین کردیم خواهید دید که می توانید کوه هارابه حرکت دراوردید .

کافی است برخیزی و قدم بزنی جاده زیر پای توست :
برآورده شدن خیلی ازآرزوها ی دورودست نایافتنی مابه سادگی ازجابرخاستن وقدم زدن است وبسیاری ازمابه دلیل تنبلی ومشکل روانی کارراخیلی سخت می کنیم ودست وپای خودمان راباطناب وریسمان نامریی ذهنی می بندیم وبه خودمان آمپول فلجی می زنیم .رمز موفقیت خیلی ساده است برخیزیدوقدم بزنید .جاده خودش به اوروش درست قدم زدن رایادخواهدداد درست است بعضی مواقع پایتان درگودالی فرومی رود ویازمین می خورید اما مهم این است که بالاخره درطی مسیروبه هنگام قدم زدن به موفقیت وبه چیزی که می خواهید دست خواهید یافت .وخوب طبیعی است برای کسی که هنرازجابرخاستن وقدم نهادن درجاده دررگ وروحش جاری است چندصباحی زمین خوردن هم قابل تحمل می شود .

حقیقت این است که خیلی ازمافقط ارزومی کنیم ونمی دانیم که آرزوی خشک وخالی هرگزبرآورده نی شود وچه بسا آدم هایی که بدون آرزوازجابرخیزند ودرجاده راه می روند بی انکه بخواهند به ارزوهایشان می رسند وچه بساآدم هایی هم که درعمیق ترین بخش وجودشان رویای رسیدن به یک آرزو راهرروزپرورش داده اند فقط به خاطر یک جانشستن وراهی جاده عمل نشدن تااخرعمر درحسرت رسیدن به آن آرزو ناکام می مانند .جالب اینجاست که هستی وکاینات هم میوه های شیرین وگوارای خودراتقدیم کسانی می کندکه به سوی آن میوه دست دراز کرده اند .حقیقت تلخی است نه ؟! اما این رسم زندگی است وقاعده بازی روزگاراین است که فقط ـن هاکه ازجابرخاسته اند ودرجاده فدم زده اند حق دارند نام مسافر به خود بگیرند وازمزایای سفربهرمند شوند .تصوراین که کسی زحمت بکشد و به نتیجه نرسد و یا کسی بدون زحمت به درجات عالی برسد تصورغلطی است که حتی اگرتنبل های عالم برای اثبات این تصورات باطل هزاران داستان بنویسند وصدها فیلم بسازند بازهم چیزی عوض نمی شود ونهایتا مزد وپاداش راکسی میگیرد که دست به عمل می زند واقدامی کند .

اگردرزندگی آرزوی رسیدن به چیزی رادارید بلافاصله به محض این که طلب رسیدن به آن آرزودردلتان شکل گرفت ازجابرخیزید وبرای رسیدن به ان آرزو یک قدم هرچندکوچک وبی اهمیت بردارید .اگرمی خواهید خانه ای بزرگ بسارید وپول نداردی دست روی هم نگذارید تاازآسمان کیسه زربرسرتان بیفتد .شاید شنیده باشید که دعای بی سروصدا معمولا زودتر اجابت می شود حتما باخودتان می گویید دعای بی سروصدادیگه چه صیغه ای است ؟

دعا دونوع است نوع اولش این است که یک جامی نشینی ودست به سوی آسمان می بری وانچه می خواهی باتمام عشق وشور و شوق برزبان جاری می سازی ودایم نزد این وان ازارزوی خودسخن می گویی ونوع دومش این است که هیچ نمی گویی وبااطمینان کامل ازاین که خالق کاینات بدون هیچ تردیدی تورادراجابت دعاهمراهی می کند درسکوت دست به اقدامی می زنی که راه رسیدن تورابه مورددعایت نزدیک کند وبیاد داشته باشید که دعای بی سروصدا غالبا به سرعت وبه شکلی حیرت انگیز اجابت می شود وبراستی مگرحقیقت غیر این است .انسانی که ازجابرنمی خیزد وقدم درجاده نمی گذارد حق ندارد درخصوص سهم خود ازجاده ونقش خوددرتعیین سرنوشت خودش وجاده اظهارنظر کند اوچون کاری نکرده است پس خودبه خودبایدازمجموعه کنارگذاشته شود واین انتخابی است که خوداو باید مسئولیت این انتخاب رانیزتمام وکمال بپذیرد .پس قدم درجاده بگذار ...

یکایک افرادی که درزندگی به آنچه می خواسته اند دست یافته اند به چه چیزفکرمی کنند :
اگر از یکایک افراد موفق و شاد جهان سوال کنید که بیشتر اوقات به چه چیزی فکرمی کنند مطمئنم که قاطعانه خواهند گفت : به آن چه که می خواهم ".وهمین طوربه نحوه رسیدن به آن نه مشکلات وکمبودهایی که درزندگی دارند ."آن چه که می خواهم "به زبان ساده یعنی هدفی دردوردست یعنی چیزی که هم اکنون ازآن محرومم ودرصورت تلاشی همه جانبه وتمرکزبه روی آن در آینده ای دوریانزدیک به ان رسیده ودرکش خواهم بود . به خاطربسپارید که به قول برایان تریسی میزان خوشبینی شمابهترین معیارتعیین کننده ومیزان خوشبختی وتندرستی وثروت و طول عمر و هر چیز ارزشمند دیگراست .هرچه خوشبین ترباشیدانرزی بیشتری هم کسب کرده وسیستم ایمنی بدن تان قوی ترشده وهم دربرابرعارضه جسمی یاروحی مقاوم ترخواهد بود هرگزازیادنبرید : وقتی که ندانیدبه کجابرویدناگزیربه جایی هم نخواهید رسید هدفی نتوانید ببینید هرگزنمی توانید نشانه اش بگیرید .منظورازآینده نگری خیالبافی ودررویابه سربردن نیست بلکه غرض شفاف دیدن آن چیزی است که اززندگی انتظاردارید وبرای دست یابی ورسیدن به آن خلق شده اید هرچه تصورروشن ترباشدقطعا احتمال خلق وبه حقیقت پیوستن آن درآینده نیزبیشتروبیشترخواهدشد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

علی [ 1393-05-24 ]
ممنون بابت مطلب خوبتون من یه کتاب کوچیک برای فرایند هدف گذاری و رسیدن سریع تر به اهداف از برایان تریسی ترجمه کردم که می تونید از لینک زیر به رایگان از سایتم دانلود کنید: http://aliakbarmajidi.com/?p=582

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماری صرعچطور نامزد ریاست جمهوری یازدهم اسفندنماینده شماانگیزه های سالم سازرويكردي نو به پيشگيري ازپیشگیری ازاعتیاد و مبارزآمیزش جنسی در فقه اسلامیآیا هنوز هم کسی هست بگویدحاکمیت حقتعالی حق سالاریشیشه خطرناکترین ماده مخدصرع و دلایل صرعرواندرمانیصرع و درماناثرات شیشه و کراکسالم سازی مجلس کار یک پزشخدا ومردم اصل نظامندمجلس دوازدهممجلسمردم ایران شاد باشیدصدا وسیمای سایتسوالات پزشکیمشاورهمراحل رسیدن به خواسته ها ایمان ، نیرویی که کوه هاررای شما ملت به من امانتی افرادموفق چه ویزگی های ماسلام :حوزه - دانشگاهاز وابستگی به وارستگیاآیا میدانید من کاندید ممقالات انگلیسیپیامهای کاربرانمطالب و مقالاتراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختراه حل آسيبهای اجتماعی اکی دیر میشه ؟وضعیت اعتیاد در ایرانخانواده و اعتیادهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راتنها مرجع مجاز برای صدور رويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگرعوامل خطر در ابتلای اعتياعتیاد از دیدگاههای متفاصفحه اصلیاعتیادآیا جدائی همیشه بهترین رمنافع درمان اعتیاد با متاختلال جنسی در مرداناعتیاد و مشروبات الکلی