دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

زندگی یعنی تعامل با موضوعات ـ قسمت دوم

چگونه می توانید چیزی نامرئی را قابل دیدن کنید ؟ اولین قدم آن است که رویا و آرزوی خود را با دقت و روشنی تعریف کنید . تنها چیزی که حد توانائیهای شما را مشخص می کند ، همین است که بتوانید با دقت ، خواسته خود را تعریف کنید . اکنون میخواهیم آرزوها و رویاهای شما را متبلور سازیم و ظرف چند روز آینده برنامه ای بریزید که مطمئناً شما را به هدف برساند .
همه ما ، چه بدانیم و چه ندانیم ، دارای هدفهایی هستیم . این هدفها ، هر چه باشند ، بر زندگی ما تاثیر اساسی دارند . مع ذالک بعضی از هدفها ، نظیر اینکه ( من باید قبضها و صورتحسابهای خود را پرداخت کنم ) هیچ شور و هیجانی در انسان ایجاد نمی کند . رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاً نیروی خلاقه را در شما زنده کند . محرک شور و شوق باشد .

هم اکنون آگاهانه هدفهای خود را انتخاب کنید .
هدفهایی را که به نظرتان ارزش تعقیب کردن دارند در نظر آورید . آنگاه یک هدف را که مهیج تر باشد برگزینید . چیزی باشد که بخاطر آن ، صبحها زودتر از خواب برخیزید و شبها دیرتر به بستر بروید . برای رسیدن به آن هدفِ ، تاریخ معینی را در نظر بگیرید و در چند سطر بنویسید که چرا حتماً باید تا آن تاریخ به هدف برسید . آیا این هدف ، آنقدر بزرگ هست که برایتان شور آفرین باشد ؟ یا باعث شود که از چهارچوب محدودیتهای خود فراتر بروید ؟ یا ظرفیتهای نهفته خود را آشکار کنید ؟

اگر تا کنون اتومبیل یا وسیله تازه ای خریده باشید ، متوجه شده اید که پس از خرید ، مشابه آن را در همه جا مشاهده می کنید . البته آن اشیا ، قبل از آن هم در اطراف شما وجود داشته اند ، اما متوجه آنها نمی شده اید .
موضوع ساده است . بخشی از مغز مسئول است تا کلیه اطلاعات را غربال کند و فقط آنچه را که برای بقا و یا موفقیت ، ضروری است وارد ذهن نماید .
بسیاری از چیزها در اطرافتان وجود دارند که به کار موفقیت و عملی شدن رویاهای شما می آیند ، اما متوجه وجود آنها نمی شوید . زیرا هدفهای خود را به روشنی تعریف نکرده اید و به عبارت دیگر به مغز خود نیاموخته اید که آن چیزها دارای اهمیت هستند .

پس از آنکه هدفها یا امور مهم را به ذهن خود یاد آور شدید ، نوعی غربال ذهنی به نام ( سیستم فعال کننده شبکه ذهنی ) به کار می افتد . این بخش از ذهن مانند آهن ربا عمل می کند و کلیه اطلاعات و فرصتهایی را که ممکن است موجب موفقیت سریع و رسیدن شما به هدف شود جذب می نماید .
بکار انداختن این کلید نیرومند عصبی ، می تواند ظرف چند روز یا چند هفته ، شکل زندگی شما را واقعاً دگرگون کند .

راهنمای هدفگذاری (برنامه ریزی سیستم فعال کننده RAS )
1. از امروز به مدت چهار روز و هر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف هدفگذاری کنید . ( توجه : هدفهای خود را در دفترچه ای یادداشت کنید ).
2. در هنگام انجام این تمرین مرتباً از خود بپرسید ، ( اگر مطمئن بودم که به هر خواسته ای خواهیم رسید و در هیچ زمینه ای شکست نخواهم خورد ، در آن صورت چه چیزی را می خواستم و چه می کردم ؟ )
3. خوش باشید و به عوالم کودکی برگردید . در یک فروشگاه بزرگ اسباب بازی ، روی زانوی بابانوئل ( یا عمو نوروز ) نشسته اید . در آن حالت هیجان و انتظار ، هیچ خواهشی آنقدرها بزرگ نیست . بهای هیچ چیز آنقدرها گزاف نیست . همه چیز در دسترس است ...

روز اول : هدفهای مربوط به رشد فردی
احساس رفاه و دارندگی ، پایه ای است برای رسیدن به هر نوع موفقیت دیگر در زندگی
1. پنج دقیقه فکر کنید وهمه امکانات را در نظر بگیرید : دلتان می خواهد چه مطالبی را بیاموزید ؟ چه مهارتهایی را می خواهید فرا بگیرید ؟ چه خصلتهایی را می خواهید در خود به وجود آورید ؟ دوستان شما چه کسانی باید باشند ؟ خودشما چه کسی می خواهید باشید ؟
2. برای رسیدن به هر هدف مهلت معینی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که می خواهید تا یک سال دیگر به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً و به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز دوم : هدفهای شغلی و اقتصادی
خواه آروزی شما این باشد که در رشته حرفه ای خود سرآمد و پیشتاز باشید و میلیونها بر ثروت خود بیفزایید و خواه علاقمند باشید که به عنوان دانشجوی رشته تخصصی ، سرمایه ای از علم بیندوزید ، اکنون فرصت دارید که نسبت به هدفهای خود اطمینان یابید .
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید . چه مبلغ پول می خواهید بیندوزید ؟ از شغل خود و یا شرکتی که در آن کار می کنید چه انتظاراتی دارید ؟ درآمد سالانه مورد انتظار شما چقدر است ؟ چه تصمیمهایی در زمینه مالی باید بگیرید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز سوم : هدفهای تفریحی و ماجراجویانه
اگر از نظر مالی هیچ محدودیتی نداشتید ، دلتان می خواست چه کنید و یا چه چیزی را داشته باشید ؟ اگر هم اکنون یک غول چراغ جادویی در مقابل شما حاضر می شد تا شما را به آرزوهایتان برساند چه آرزویی می کردید ؟
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید دلتان میخواهد چه چیزهایی را بسازید یا بخرید ؟ دلتان می خواهد در چه اتفاقاتی حضور داشته باشید ؟ به چه ماجراهایی علاقمند هستید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز چهارم : هدفهای معنوی و اجتماعی
اکنون فرصت دارید که اثری از خود باقی بگذارید . میراثی به وجود آورید که تغییری واقعی در زندگی دیگران پدید آورد .
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید . چه خدمتی از شما ساخته است ؟ در چه اموری و به چه کسانی می توانید کمک کنید ؟ چه چیزهایی را می توانید ایجاد کنید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

هرگز هیچ هدفی را رها نکنید ، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی در جهت تحقق آن برداشته باشید . هم اکنون لحظه ای فکر کنید و اولین قدمی را که باید در جهت رسیدن به هدف بردارید مشخص سازید . برای اینکه پیشرفت کنید ، چه قدمی را باید امروز بردارید ؟ حتی یک قدم کوچک ( مثلاً زدن یک تلفن ، یک قول ، و یا یک برنامه ریزی مقدماتی ) شما را به هدف نزدیکتر می کند . آنگاه کارهای ساده ای را که باید از امروز تا ده روز دیگر انجام دهید ، به صورت برنامه ریزی به روی کاغذ بیاورید . این برنامه ده روزه ، یک رشته عادتها را در ما ایجاد می کند و نیروی محرکه توقف ناپذیری را به وجود می آورد که موفقیت دراز مدت شما را تضمین می کند . از هم اکنون شروع کنید !


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا جدائی همیشه بهترین رسالم سازی مجلس کار یک پزشپیامهای کاربرانافرادموفق چه ویزگی های مشناخت صرعسایتهای دیگرمنافع درمان اعتیاد با متایمان ، نیرویی که کوه هارشیشه خطرناکترین ماده مخدصدا وسیمای سایتمراحل رسیدن به خواسته ها اثرات شیشه و کراکصرع و دلایل صرعمشاورهاختلال جنسی در مردانصرع و درماننوروفیبک 2اعتیاد و مشروبات الکلیصرع در زناننوروفیدبکاعتیاد از دیدگاههای متفاعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولبیماری صرعمقالات انگلیسینوروفیدبک3تنها مرجع مجاز برای صدور مردم ایران شاد باشیدچطور نامزد ریاست جمهوری خود ارضائیمطالب و مقالاتهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راخانواده و اعتیاداز وابستگی به وارستگیوضعیت اعتیاد در ایرانرويكردي نو به پيشگيري ازاسلام :حوزه - دانشگاهکی دیر میشه ؟رويكردي نو به پيشگيري ازاعتیادپیشگیری ازاعتیاد و مبارزراه حل آسيبهای اجتماعی اسمزدایی از متادونآمیزش جنسی در فقه اسلامیراههائی برای تصمیمگیری دصفحه اصلیآیا هنوز هم کسی هست بگویدزوجهای خوشبختسوالات پزشکی