دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

سرنوشتتان در دست شما

افزایش بهره وری از خود و

من اصفهان را با انتخاب در

دکترمحمداذربایجانی کیست

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

انتخاب ما الگوی منطقه

زندگی یعنی تعامل با موضوعات ـ قسمت دوم

چگونه می توانید چیزی نامرئی را قابل دیدن کنید ؟ اولین قدم آن است که رویا و آرزوی خود را با دقت و روشنی تعریف کنید . تنها چیزی که حد توانائیهای شما را مشخص می کند ، همین است که بتوانید با دقت ، خواسته خود را تعریف کنید . اکنون میخواهیم آرزوها و رویاهای شما را متبلور سازیم و ظرف چند روز آینده برنامه ای بریزید که مطمئناً شما را به هدف برساند .
همه ما ، چه بدانیم و چه ندانیم ، دارای هدفهایی هستیم . این هدفها ، هر چه باشند ، بر زندگی ما تاثیر اساسی دارند . مع ذالک بعضی از هدفها ، نظیر اینکه ( من باید قبضها و صورتحسابهای خود را پرداخت کنم ) هیچ شور و هیجانی در انسان ایجاد نمی کند . رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاً نیروی خلاقه را در شما زنده کند . محرک شور و شوق باشد .

هم اکنون آگاهانه هدفهای خود را انتخاب کنید .
هدفهایی را که به نظرتان ارزش تعقیب کردن دارند در نظر آورید . آنگاه یک هدف را که مهیج تر باشد برگزینید . چیزی باشد که بخاطر آن ، صبحها زودتر از خواب برخیزید و شبها دیرتر به بستر بروید . برای رسیدن به آن هدفِ ، تاریخ معینی را در نظر بگیرید و در چند سطر بنویسید که چرا حتماً باید تا آن تاریخ به هدف برسید . آیا این هدف ، آنقدر بزرگ هست که برایتان شور آفرین باشد ؟ یا باعث شود که از چهارچوب محدودیتهای خود فراتر بروید ؟ یا ظرفیتهای نهفته خود را آشکار کنید ؟

اگر تا کنون اتومبیل یا وسیله تازه ای خریده باشید ، متوجه شده اید که پس از خرید ، مشابه آن را در همه جا مشاهده می کنید . البته آن اشیا ، قبل از آن هم در اطراف شما وجود داشته اند ، اما متوجه آنها نمی شده اید .
موضوع ساده است . بخشی از مغز مسئول است تا کلیه اطلاعات را غربال کند و فقط آنچه را که برای بقا و یا موفقیت ، ضروری است وارد ذهن نماید .
بسیاری از چیزها در اطرافتان وجود دارند که به کار موفقیت و عملی شدن رویاهای شما می آیند ، اما متوجه وجود آنها نمی شوید . زیرا هدفهای خود را به روشنی تعریف نکرده اید و به عبارت دیگر به مغز خود نیاموخته اید که آن چیزها دارای اهمیت هستند .

پس از آنکه هدفها یا امور مهم را به ذهن خود یاد آور شدید ، نوعی غربال ذهنی به نام ( سیستم فعال کننده شبکه ذهنی ) به کار می افتد . این بخش از ذهن مانند آهن ربا عمل می کند و کلیه اطلاعات و فرصتهایی را که ممکن است موجب موفقیت سریع و رسیدن شما به هدف شود جذب می نماید .
بکار انداختن این کلید نیرومند عصبی ، می تواند ظرف چند روز یا چند هفته ، شکل زندگی شما را واقعاً دگرگون کند .

راهنمای هدفگذاری (برنامه ریزی سیستم فعال کننده RAS )
1. از امروز به مدت چهار روز و هر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف هدفگذاری کنید . ( توجه : هدفهای خود را در دفترچه ای یادداشت کنید ).
2. در هنگام انجام این تمرین مرتباً از خود بپرسید ، ( اگر مطمئن بودم که به هر خواسته ای خواهیم رسید و در هیچ زمینه ای شکست نخواهم خورد ، در آن صورت چه چیزی را می خواستم و چه می کردم ؟ )
3. خوش باشید و به عوالم کودکی برگردید . در یک فروشگاه بزرگ اسباب بازی ، روی زانوی بابانوئل ( یا عمو نوروز ) نشسته اید . در آن حالت هیجان و انتظار ، هیچ خواهشی آنقدرها بزرگ نیست . بهای هیچ چیز آنقدرها گزاف نیست . همه چیز در دسترس است ...

روز اول : هدفهای مربوط به رشد فردی
احساس رفاه و دارندگی ، پایه ای است برای رسیدن به هر نوع موفقیت دیگر در زندگی
1. پنج دقیقه فکر کنید وهمه امکانات را در نظر بگیرید : دلتان می خواهد چه مطالبی را بیاموزید ؟ چه مهارتهایی را می خواهید فرا بگیرید ؟ چه خصلتهایی را می خواهید در خود به وجود آورید ؟ دوستان شما چه کسانی باید باشند ؟ خودشما چه کسی می خواهید باشید ؟
2. برای رسیدن به هر هدف مهلت معینی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که می خواهید تا یک سال دیگر به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً و به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز دوم : هدفهای شغلی و اقتصادی
خواه آروزی شما این باشد که در رشته حرفه ای خود سرآمد و پیشتاز باشید و میلیونها بر ثروت خود بیفزایید و خواه علاقمند باشید که به عنوان دانشجوی رشته تخصصی ، سرمایه ای از علم بیندوزید ، اکنون فرصت دارید که نسبت به هدفهای خود اطمینان یابید .
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید . چه مبلغ پول می خواهید بیندوزید ؟ از شغل خود و یا شرکتی که در آن کار می کنید چه انتظاراتی دارید ؟ درآمد سالانه مورد انتظار شما چقدر است ؟ چه تصمیمهایی در زمینه مالی باید بگیرید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز سوم : هدفهای تفریحی و ماجراجویانه
اگر از نظر مالی هیچ محدودیتی نداشتید ، دلتان می خواست چه کنید و یا چه چیزی را داشته باشید ؟ اگر هم اکنون یک غول چراغ جادویی در مقابل شما حاضر می شد تا شما را به آرزوهایتان برساند چه آرزویی می کردید ؟
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید دلتان میخواهد چه چیزهایی را بسازید یا بخرید ؟ دلتان می خواهد در چه اتفاقاتی حضور داشته باشید ؟ به چه ماجراهایی علاقمند هستید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز چهارم : هدفهای معنوی و اجتماعی
اکنون فرصت دارید که اثری از خود باقی بگذارید . میراثی به وجود آورید که تغییری واقعی در زندگی دیگران پدید آورد .
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید . چه خدمتی از شما ساخته است ؟ در چه اموری و به چه کسانی می توانید کمک کنید ؟ چه چیزهایی را می توانید ایجاد کنید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

هرگز هیچ هدفی را رها نکنید ، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی در جهت تحقق آن برداشته باشید . هم اکنون لحظه ای فکر کنید و اولین قدمی را که باید در جهت رسیدن به هدف بردارید مشخص سازید . برای اینکه پیشرفت کنید ، چه قدمی را باید امروز بردارید ؟ حتی یک قدم کوچک ( مثلاً زدن یک تلفن ، یک قول ، و یا یک برنامه ریزی مقدماتی ) شما را به هدف نزدیکتر می کند . آنگاه کارهای ساده ای را که باید از امروز تا ده روز دیگر انجام دهید ، به صورت برنامه ریزی به روی کاغذ بیاورید . این برنامه ده روزه ، یک رشته عادتها را در ما ایجاد می کند و نیروی محرکه توقف ناپذیری را به وجود می آورد که موفقیت دراز مدت شما را تضمین می کند . از هم اکنون شروع کنید !


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اثرات شیشه و کراکبیماری صرعیازدهم اسفندنماینده شماچطور نامزد ریاست جمهوری انگیزه های سالم سازرويكردي نو به پيشگيري ازپیشگیری ازاعتیاد و مبارزآمیزش جنسی در فقه اسلامیحاکمیت حقتعالی حق سالاریآیا هنوز هم کسی هست بگویدشیشه خطرناکترین ماده مخدصرع و دلایل صرعرواندرمانیصرع و درمانسالم سازی مجلس کار یک پزشخدا ومردم اصل نظامندمجلس دوازدهممجلسمردم ایران شاد باشیدصدا وسیمای سایتسوالات پزشکیمشاورهمراحل رسیدن به خواسته ها ایمان ، نیرویی که کوه هاررای شما ملت به من امانتی افرادموفق چه ویزگی های ماسلام :حوزه - دانشگاهاز وابستگی به وارستگیاآیا میدانید من کاندید ممقالات انگلیسیپیامهای کاربرانمطالب و مقالاتراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختراه حل آسيبهای اجتماعی اکی دیر میشه ؟وضعیت اعتیاد در ایرانخانواده و اعتیادهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راتنها مرجع مجاز برای صدور رويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگرعوامل خطر در ابتلای اعتياعتیاد از دیدگاههای متفاصفحه اصلیاعتیادآیا جدائی همیشه بهترین رمنافع درمان اعتیاد با متاختلال جنسی در مرداناعتیاد و مشروبات الکلی