دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

هیچکس مقصر نیست!

به خوبی می دانیم عمل کردن به توصیه ها بسیارسخت است اما غیرممکن نیست پس لطفا بابرچسب غیرممکن شانه ازبارمسئولیت انسانی خودخالی نکنید زندگی هیچ رنگی ندارد بوم سفیدوخالی ازنقش است واین تنها ماهستیم که محتواتیش رامشخص می کنیم هرزمانی که دچار ذهنیت های غلطی چون نمی شود ،دیگرممکن نیست ،کاری نمی شودوغیره شویم پیشگویی هایمان نیز قطعل درست ازآب درخواهندامد باپیشگوئی منفی وغلط تنها زندگی وجوانی واعصاب شماست که قربانی می شود نه چیز دیگر .یقیق بدانید که مهرومحبت کیمیلیی است بسیار ارزشمند وپایان ناپذیر است که خرج کردن آن هزینه ندارد .یک بوسه ،یک لبخند ،یک نوازش هیچ هزینه ای دربرندارد اما دنیایی رابه دوستی وعشق ونوروصلح می کشاند وخداوند قلب هایمان راتنها برای دوست داشتن عطا فرموده نه چیز دیگر .اگه احساس ناامنی داری یاازخودت خشکمین وناراحتی اگه احساس افسردگی وپوچی می کنی اگه احساس بی احساسی می کنی وفکرمی کنی درقلبت عشق واحساس نیست اگه خوشحال نیستی اگه احساس می کنی نمی تونی کسی رودوست داشته باشی همه اینها یک حس غلط ونادرسته که خودت برای خودت ساخته ای ازخودت بپرس چه چیزی روباید تغیر بدی اگه این احساس ازشرایط ومحیط عاید توشده ونمی تونی محیطتتو تغیر بدی خودت تغیر کن اگه محیطتت شاد نیست توشادش کن فقط خودت هستی که می تونی به خودت کمک کنی اگه بارون رحمت الهی که بی دریغ وپیوسته درحال بارشه سبزت نمی کنه این توهستی که سخت ونفوذ ناپذیر شدی .خودت بهترمی دونی وقتی لبخند میزنی چقدراهلی ترمی شی .چقدرزیبایی وقتی دل کسی روشادمی کنی وقتی قضاوت نمی کنی ؟ چقدر شکستن دل دیگران خشک وخشنه اینو دلت می دونه ؟ پس رها شو.

رمز سکوت :

چندهفته ای بودکه احساس سردرگمی می کردم چون مشکلات زیادی راتحمل کرده بودم وحالاخسته بودم باهرکس که حرف می زدم وهرجاکه می رفتم این حس دردآوربامن بود به محض اینکه تنهامی شدم به درگاه خداشروع به داودوفریادوگله می کردم ولی خالی نمی شدم تاشبی درحیاط چشمم به ماه وستاره های ریزودرشت روی دامن سیاه شب افتاد چقدر بی صداسوسومی زدند نمی دانم چه حسی به من دست داد که ناخودآگاه خسته ومطیع نشستم درسکون محض نگاه کردم وگوش دادم بهترین دقایق راسپری میکردم چون وجودخدارافقطبرای خودم درک میکردم همانجابود نزدیک ودست یافتنی صحبتی بین ماردوبدل نشد فقطسکوت بودوقطرات اشک برپهنای صورتم .آرام شدم آرامترازکودکی درآغوش مادرش آزادورها سبک ولبریز .چندروزبعدازاین ماجرا به طوراتفاقی این مطلب رادرکتابی خواندم : چنان چه باشدت تمام رازونیازمی کنیم ولی احساس ارتباط روحی ومعنوی مطلوب نداریم شایدوقت آن رسیده که کمترفرستنده باشیم وکمی بیشتر گوش دهیم شاید خداوند منتظر فرصتی است تاباماصحبت کند اما هرگزقادرنبوده به واسطه ترافیک بالای پیام های فرستاده شده ما حتی یک کلمه باما .حالا می فهمم که چراافراد باتجربه مثل پدربزرگ ومادربزرگ ها بیشتراوقات مهرسکوت برلب های شان نقش بسته است چون ان ها به رمز سکوت پی برده اند .

کلمه رارها کن وببین احساست چه می گوید :

صاحب دلی می گفت کلمه رارها کن وببین احساست چه می گوید چراکه زبان ارتباط باکاینات همین احساس توست نه کلماتی که در مغزت می چرخند .اولین باری که این جمله راشنیدم آن هاراخیلی جدی نگرفتم باخودم گفتم یکی ازآن سری جملات کلی وچند پهلویی است که معمولا آدم های خردمند می زنند تاهرکسی ازآن برداشتی مثبت داشته باشد .اما بعدها که درعمق کلام این صاحب دل نکته ای بسیار نغزوپرمعنا نهفته که ای کاش ازهمان روز اول بیشتر دقت میکردم تابهره بیشتری می بردم .تلنگری به ذهن شما که باکلمات فکر می کند احساس یک التهاب زودگذروبی فایده است .ماآدمهابیشترازآن که متوجه باشیم بااحساسات خودزندگی می کنیم خوب به این نکته دقت کنید هستی وکاینات براساس احساسی که توازخودت تشعشع می کنی اوضاع راتغییر می دهد ومهرهایش رامی چیند احساس امید داری ؟ همه چیزامیدوارانه پیش می رود احساس یاس وافسردگی داری ؟ همه چیز ناگهان سردوبی روح می شود ان چه دربیرون وجودتو درعالم هستی می گذرد عینا انعکاس احساسی است که تو درهرلحظه دروجودت تجربه می کنی وهمه این ها یعنی آن که کلمات وافکار درتعیین سرنوشت وتغییر شرایط زندگی مااصلا اهمیتی ندارند وپشیزی نمی ارزند واین درواقع احساسا ت وهیجانات درونی ماهستند که تعیین می کنند چه اتفاقی سرمان بیاید وچه شرایطی برای مان مقدر شود .

پس کلمات به چه دردمی خوردند ؟ کلمات ابزارهایی هستند که ماباید بتوانیم به کمک آن ها احساسات خودرابرزبان بیاوریم وبرای شان توجیه عقلی پیدا کنیم اما باهمه این ها کلمات ابزارهایی بیش نیستند وفقط برای معنا کردن وانتقال احساسات به دردمی خوردند ودرنهایت وقتی قراراست واقعا چیزی راازهستی وکاینات طلب کنیم دراین مواقع باید کلمات یعنی همان ابزارهای بی روح وبی جان ساکت شوند وبه کناری بیفتند واحساس وهیجان والتهاب وعشق درونی واردمیدان شود ومشخص کند که دقیقا چه می خواهیم وچه قدر می خواهیم وچگونه می خواهیم .ای عزیز همراه ! آگاه باش که مبادا احساس وشوق لحظه به لحظه ات رابی فایده بدانی وبه ان توجه نکنی واجازه دهی که هررهگذری بااحساست بازی کند وآن رابه سمتی بکشاند آگاه باش که تک تک هیجانات واحساساتی که تودرثانیه به ثانیه زندگی دروجود خودت فعال می سازی مانندپیامی محکم ودقیق وتعیین کننده خطاب به کاینات وهستی است برای مرتب سازی دنیا دقیقا مطابق آن چه دروجودت حس می کنی واین حس رانگه داری .آیا طالب زندگی شادوبی دغدغه ای هستی ؟ خوب چرا معطلی واحساس شادی وآسودگی رابه سمت اینده پرتاب کرده ای ؟ آن هم آینده ای که فقط وقتی معنا پیدا می کند که چیزی شبیه همین الان شود؟ پس همین الان دست به کارشو وآن حس پرشوروزیبای داشتن زندگی شادوبی دغدغه رادردجوت زنده کن .درهرحال آگاه باش که هرآرزویی که داری وهرآنچه که می خواهی درزندگی آینده به دست آوری ابتدابایدبه صورت یک احساسی عمیق وواقعی دروجودت متبلورشود تابعدا توسط کاینات وهستی پذیرفته شود وبه واقعیت تبدیل شود اگرخودت رااسیر کلمات وعقل کلمه پرداز کنی ونگذاری که احساس هوایی بخورد وخودی نشان دهد باید بدانی که هیچ نتیجه های عایدت نمی شود به قول آن صاحب دل بزرگ تنها راه توفیق وکامیابی درزندگی این است " کلمات رارهاکرده ودقت کن وببین احساست چه می گوید هرچه احساس می گوید همان چیزی است که درآینده منتظرتوست !.

مهرطلبی یا مهرورزی ؟!

اگربرای آنهایی که دوستشان داری ازتمام هستی تان مایه گذاشته اید مفهوم مهرطلبی نیست بلکه وظیفه ای است که هرانسانی درقبال دیگران وحتی موجودات دیگردارد فراموش نکنیم که ما نه برای دشمنی بلکه برای دوست داشتن به دنیا آمده ایم.به دنیا آمده ایم که آن رابازلال خنده ها ،نوازش دست هاوگرمی نگاه مان زیباترسازیم .روزی که نورمحبت مان برکسی یاچیزی نتابد بی گمان آن روزراازدست داده ایم ! مهم نیست که طرف مقابل چه کسی یاچه چیزی باشد انسان باشدیادرخت ، هرگزبه این فکرنکن که اوارزش محبت توراداردیانه فقط وفقط محبت کن ،دوست داشته باش وبرایش دعا کن .اگرهرروزوهرلحظه درچنین حالتی قراربگیری لطافت ونور تمام وجودت رافرامیگیرد وآرامشی عمیق درقلبت نفوذ می کند ازدرون شادمی شوی وسعادتی دلنشین رابا ذره ذره وجودت حس می کنی وزمانی که محبت می کنی انتظار هیچ پاداشی رانداشته باش همان احساس اصیل وزندگی ساز " آرامش " برای توکافی است .فراموش نکن خداوند درکفتارنیست نمی توانی آن رادرلابه لای کلمات بیابی باخیره شدن درآسمان هاهم نمی توانی ببینی اش وتنها رشته ای که می تواند تورابه اومتصل سازد چیزی جز محبت کردن نیست . این موثرترین شیوه ای است که خوداوپیش پایمان قرارداده ، کل هستی ازمحبت خداوند شکل گرفته زندگی بااین مظاهر بی نظیرش نتیجه لطفی است که اوشامل حال مخلوقات خودکرده همه ماایجادشده ازهمین محبتیم .مهرطلبی بامهرورزی هیچ نقطه اشتراکی ندارد کاملا متفاوتند ودردوسمت جداازهم حرکت می کنند .مهرطلبی یعنی حالتی که انسان نقش یک گدارابه خودمیگیرد آن هم درمقابل یک انسان دیگر .آن چنان که گویی ناقص خلق شده ومحتاج نگاه این وآن است .خودش راناتوان وبی چیزنشان می دهد واین کاریعنی زیر سوال بردن شخصیت وشان ومنزلت انسانی که هرگز مورد پسند خداوخلقش نیست .فراموش نکنید که ارزشمندترین وبزرگترین کیمیایی که می توان درتمام عمرداشا یک دوست ورفیق همراه وهمگام وصادق است .

مبارزه بامنفی ممنوع ! به مثبت رای بده !

اگرازافکارناامیدکننده ومنفی عذاب می کشی ونسبت به حرف هاوگفته های افراد منفی احساس ناراحتی می کنی بی جهت خودرادرگیر یافتن راهی برای زمین زدن این افراد نکن چراکه هرنوع کلنجاری باتفکر منفی به شکل غیرمستقیم جان بخشیدن وطولانی کردن عمرآن پدیده است وبهترین روش خلاصی ازشراین منفی ها سرمایه گذاری روی نقطه مقابل یعنی افکار مثبت وحرف های انرزی بخش وامیدآفرین است .خواهی دید به محض چرخش به سمت پنجره مثبت ها وخارج ساختن منفی ها ازمقابل چشمانت جریانی آرام بخش کل زندگی تورا دربرمیگیرد وباهرگامی که به سمت مثبت ها برمی داری سایه منفی روی تو وزندگی ات کم رنگ تروکم رمق ترمی شود وسرانجام زمانی فرامیرسد که دراطراف تو چیزی جز برکت وامید وآرامش وغنا وجودندارد .پس به هیچ وجه خودرادرگیر وکلنجاررفتن باافکارورفتارهاوگفته های افرادمنفی هدرندهید به جای آن وقت وانرزی خودراصرف تولید وتقویت گفتاروپنداروکردارنیک کنید وخواهید دید که به طور معجزه آسایی شروپلیدی ازهمه جنبه های زندگی شمامحمو می شود وهمه انسان های اطراف شمانیز دردریای ازآرامش وبرکت شناورمی شوند تنهادران موقع است که می فهمید چرامنفی ها برای زنده ماندن این قدربه توجه من وشما نیازدارند پس فقط مثبت فکرکن .

شانس که وارد می شود عمل بیرون میرود :

دراطراف ماهمواره مسایلی به چشم میخورد که درموردآن ها اظهار نظرنهایی نشده است .یکی ازمواردی که درتمام کشورها جاری است موضوع شانس وارتباط آن باعمل است .بارهادیده وشنیده ایم که اتفاقات رابه شانس منتسب کرده اند .کلمه ای که هیچ قانون وفرضیه ای آن راقبول نداشته وندارد .اگر فردی درکاریادرس یاحرفه اش موفق بوده ورشدکرده قطعا به مجموعه عواملی ارتباط داردکه آن فردبه دانهامتوسل شده ولی ازآن جایی که ممکن است اسباب وعوامل برای دیگران روشن نباشد آن رابه مساله شانس نسبت می دهند بایدگفت همه افراد وجوامع وکشورهایی که به رشد وتوسعه رسیده اند درواقع علت اصلی پیشرفت رایافته اند وبرآن فاکتورپافشاری کرده اند وافرادوجوامعی که ازقافله توسعه وموفقیت بازماندند قطعا اسباب رشدراپیدانکرده اند .اگر لذت نمی بریم ازبدشانسی مانیست بلکه به عدم شناخت مانسبت به قوانین چگونه لذت برده برمیگردد .بایستی ریشه وقوانین مربوط به چگونه لذت بردن راآموخت وبدان عمل کرد این واقعیت پیرامون همه امورآدمی صدق می کند .

شانس قانون دروکردن ماازیافتن آرامش واقعی است .شانس اسباب به هم ریختگی درونی وبیرونی حضوروبروزکسانی است که به دنبال عمل هستند شانس بازدارنده حرفه ای عمل است هرجاشانس حضوردارد عمل وموفقیت درخواب است .کسانی که به شانس اعتقاددارند درعمل عقب افتاد ه اند شانس هرجابروزکندابتدابه شکارعمل مبادرت می ورزد وقتی درمجلسی شانس دعوت می شود عمل را ازآن جابیرون می کنند .

قوانین ورود به دنیا :

اول -درآستانه ورودبه دنیا صاحب یک جسم می شوید ممکن است ازآن خوشتان بیاید ویااصلاخوشتان نیاید امااین بدن تاآخرین روزاقمت دردنیا متعلق به شماست می توانید ازتواناییهای مختلف آن بهره ببرید یابدون استفاده ازآن سال های اقامت خوددردنیا بی مصرف بگذرانید .دوم - بایددرمدرسه شبانه روزی زندگی ثبت نام کنید این مدرسه درطول زندگی درس های فراوانی به شما می آموزد این فرصت برای شماوجوداردتاهرروزدراین مکان آموزشی درس جدیدی رایادبگیرید شاید به نظرتان برسد درس های ارایه شده غیرعاقلانه سخت ودشوارویابه دردنخوراست امافایده یادگیری آن هارابعدمتوجه خواهیدشد . سوم هیچ اشتباهی وجودندارد رشدکردن ازآزمودن وخطاتشکیل می شود تجربیاتی که پس ازیک شکست حاصل می شوند به اندازه شادی های پس ازموفقیت دررشد وبالندکی موثراست .چهارم درس رابایدمرتب تکرارکردتاکاملا یادبگیرید .درس هایی راکه باید بیاموزیددرقالب های مختلف تازمان یادگیری به شماارایه می شود وقتی درسی راخوب فراگرفتنید به کلاس بالاتر می روید ودرس دیگرآغازمی شود .هیچ قسمتی درزندگی وجودنداردکه درآن نکته ای برای یادگیری وجودنداشته باشد تازمان نفس کشیدن درس هایی برای یادگیری هست .پنجم دیگران آیینه شماهستند اگرچیزی دروجودکسی هست که باعث نفرت یادوست داشتن شمامی شود به خودتان مراجعه کنید چون دیگران منعکس کننده رفتاروبرداشت شما هستند . تمام تجهیزات وتوانایی های لازم دروجوداشختص تعبیه شده ونحوه استفاده ازآن هادردست خودشان است شمامی توانید ازموهبت های الهی بهره بگیرید یاآن هارابدون استفاده به حال خودرهاکنید .انتخاب باشماست .خداوندراززندکی رادرقلب تک تک مخلوفات خودقرارداده ونهفته است راززندگی درقلب آنهاست اماهمه درجاهای دیگربه دنبال آن میگردند تمام پاسخ هادروجودانسا نها نهفته است فقطباید به اعماق دل وروح خودنگاهی بیندازند به نجوای دل وروح خودگوش فرادهید وبه ندای قلب خود اعتماد کنید .همیشه بیادداشته باشیداگربرحسب اتفاق زندگی خودراشکستید آن راتعمیرکنید .اگرزندگی خودراآشفته ونامرتب کردید دوباره به حالت منظم برگردانید .اگرنمی دانید چگونه اززندگیتان استفاده کنید به کتابهای مختلف وانسانهای باتجربه مراجعه کنید .اگردرزندگی انجام کاری یابه زبان آوردن حرفی زندگی دیگری راخراب میکندسکوت اختیارکنید .

جستجوبرای دیدن :

آینده من دردست من است من مسئول آن چیزی خواهم بودکه ازخودم خواهم ساخت من دردست خودم هستم .سرنوشتی درکارنیست سرنوشت رامن خودمی نویسم هرآن چه که بشوم خودم دربه وجودآمدن آن نقش داشته ام .مسوولیت راستین انسانی ازاین آگاهی ناشی می شود.هسته مرکزی وجودآگاه ومسوول انسان راهیچ چیزمخدوش نمی سازد .همین هسته مرکزی وجودانسان است که گاهی باعث می شود اودرعرض چندثانیه تغییری صدوهشتاددرجه بکند . پس کی دل خفته توبیدارخواهدشد؟ همه رودهای جهان برسرراه خودهزاران نوع آلودگی وخس وخاشاک رابرمی دارند وباخودبه دریامی آورند میلیون هاسال است که آنهابه دریامی ریزند ودریاهنوزازآلودکی پاک است .تونیزهزاران عمل خوب وبدداشته ای کرده های تونیزخالی تزخس وخاشاک نبوده اند اما توبازانسان مانده ای وهنوزاختیارات وآزادی هایت ضایع نشده است .این هانمی توانندرنگ وبوی توراتغییربدهند .بنابراین مبادادرباره آدم هاازروی اعمالی که ازآنهاسرمی زندقضاوت کنی اعمال اینان هرچه که باشد بازحقیقت انسانی درون شان همچنان پابرجاست این حقیقت راهیچ چیزخراب نمی کند انسان برای تقرب به حقیقت ازمراتبی می گذرد یکی ازاین مراتب مرتبه خواب است دراین مرتبه انسان آگاهانه درپی نزدیک شدن به ساحت حقیقت نیست بیش ترآدم هادراین مرتبه اند گاهی انسانها درهای خانه دلشان بسته است اتاق دل اوراروزنی به بیرون نیست گاهی پرتویی ازجایی عبورمی کند وبه درون خانه دل اومی تابد امااواعتنایی نمی کند .خداوندگاهی درخانه دل آدم غافل رابازمی کند وخودراآشکارنشان می دهد امابه جاآورده نمی شود گاهی بادیدن یک غروب غم انگیز ویایک روزغمبارپاییزی ناگهان پنجره دلمان به دشت کاوراگشوده می شود امابرمیخیزیم ودوباره پنجره رامی بندیم خداوندبارهاوبارهادرکنارماوباماگام برداشته است نگاه درنگاهمان دوخته است وبه مالبخندزده است دست خودرابرشانه هامان گذاشته است دراتاق مان نشسته است باماسخن گفته است امامااورابجانیاورده ایم اوباصدهزارچلوه بیرون می آید تاتوتوراباصدهزاردیده تماشا کنی اما توتمام دیده هایت رامی بندی اوهست وتونیستی گاهی کودکی می شود وبع دارالتادیب می رودتابه همه آدم ها اعلام کند که چقدربی عاطفه اند گاهی حلاج می شودوبردارمی رود تانشان دهد ناسپاسی وبی ایمانی مردمان را .بسیاری ازمردم درمرتبه خواب به سرمی برند بسیاری ازمردم موجودنداماوجودندارند بیایید بیدار شویم وخداراببینیم .

سکرت ازیک رازبزرگ پرده برمی دارد :

فیلم سکرت ازجرگه فیلم های ارزشمندی است که ازیک رازبزرگ به نام قانون جذب پرده برمی دارد دراین فیلم دکترمیکائل بکویت روانشناس می گوید : وقتی افراد منفی بااین قانون آشنامی شوند تمام وجودشان راترس فرامیگیرد دراین جادونکته مهم رابه این افراد یاداورمی شویم که : 1-انرزی یک فکرمثبت 100بارقوی ترازانرپی فکرمنفی است .2-شمازمان رادردست دارید همه چیزبه سرعت اتفاق نمی افتد پس می توانید باتغییر افکارتان انرزی های منفی قبلی راازخوددورکنید .

دکتر بین جانسون می گوید : وقتی فکری به ذهنتان می آید ابتدابه احساستان توجه کنید اگراحساس خوبی داشتید تارسیدن به هدف به راه خودادامه دهید .اگراحساس بدی داشتید یعنی آن کارباهدف به نفع شما نیست وباید به احساس خوداعتماد کرده وکاروهدف خودراتغییر دهید .هرگاه بااحساس منفی ازخواب بیدار شوید متوجه می شوید که پشت سرهم بدمی آورید چراکه باانرپی منفی منفی هارابه سوی خود جذب می کنید .

پاپ پراکتورمی گوید برای تغیر احساس منفی به احساس مثبت : موسیقی گوش دهید یک کودک رانوازش کنید به طبیعت بروید یابه دیدن یک دوست خوب بروید .انسان به منزله علاالدین وکاینات به منزله چراغ جادوست کاینات فقط منتظرفرمان انسان است وهمانند غول چراغ جادو می گوید فرمانبردارم سرورم .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منافع درمان اعتیاد با متایمان ، نیرویی که کوه هارشیشه خطرناکترین ماده مخدخود ارضائیمراحل رسیدن به خواسته ها اثرات شیشه و کراکصرع و دلایل صرعخود ارضائیمشاورهاختلال جنسی در مردانصرع و درمانروابط زن وشوهرنوروفیبک 2اعتیاد و مشروبات الکلیصرع در زنانرای شما ملت به من امانتی نوروفیدبکاعتیاد از دیدگاههای متفاعوامل خطر در ابتلای اعتيسمزدایی از متادوننوروفیدبک - قسمت اولبیماری صرعمقالات انگلیس نوروفیدبکصوت رایگان موثرنوروفیدبک3تنها مرجع مجاز برای صدور مقالات انگلیسیصفحه اصلیچطور نامزد ریاست جمهوری خود ارضائیمجلسسوالات پزشکیهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راخانواده و اعتیادمردم ایران شاد باشیدپیامهای کاربرانوضعیت اعتیاد در ایرانرويكردي نو به پيشگيري ازمطالب و مقالاتسایتهای دیگرکی دیر میشه ؟رويكردي نو به پيشگيري ازوالدين زن اينده ام وماماصدا وسیمای سایتپیشگیری ازاعتیاد و مبارزراه حل آسيبهای اجتماعی ااقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیراههائی برای تصمیمگیری داسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویدزوجهای خوشبختاعتیادآیا جدائی همیشه بهترین رسالم سازی مجلس کار یک پزشبیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مشناخت صرعبیش فعالی وکم دقتی کودکا