دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

پنج صفت بارز تیزهوشان

Openness - appreciation for art, emotion, adventure, unusual ideas, curiosity, and variety of experience. Conscientiousness - a tendency to show self-discipline, act dutifully, and aim for achievement; planned rather than spontaneous behavior. Extraversion - energy, positive emotions, surgency, and the tendency to seek stimulation and the company of others. Agreeableness - a tendency to be compassionate and cooperative rather than suspicious and antagonistic towards others. Neuroticism - a tendency to experience unpleasant emotions easily, such as anger, anxiety, depression, or vulnerability; sometimes called emotional instability.

When scored for individual feedback, these traits are frequently presented as percentile scores. For example, a Conscientiousness rating in the 80th percentile indicates a relatively strong sense of responsibility and orderliness, whereas an Extraversion rating in the 5th percentile indicates an exceptional need for solitude and quiet.

Although these trait clusters are statistical aggregates, exceptions may exist on individual personality profiles. On average, people who register high in Openness are intellectually curious, open to emotion, interested in art, and willing to try new things. A particular individual, however, may have a high overall Openness score and be interested in learning and exploring new cultures. Yet he or she might have no great interest in art or poetry. Situational influences also exist, as even extraverts may occasionally need time away from people.

The most frequently used measures of the Big Five comprise either items that are self-descriptive sentences [4] or, in the case of lexical measures, items that are single adjectives [5]. Due to the length of sentence-based and some lexical measures, short forms have been developed and validated for use in applied research settings where questionnaire space and respondent time are limited, such as the 40-item balanced International English Big-Five Mini-Markers[6].

Openness to Experience

Main article: Openness to experience

Openness is a general appreciation for art, emotion, adventure, unusual ideas, imagination, curiosity, and variety of experience. The trait distinguishes imaginative people from down-to-earth, conventional people. People who are open to experience are intellectually curious, appreciative of art, and sensitive to beauty. They tend to be, compared to closed people, more creative and more aware of their feelings. They are more likely to hold unconventional beliefs.

People with low scores on openness tend to have more conventional, traditional interests. They prefer the plain, straightforward, and obvious over the complex, ambiguous, and subtle. They may regard the arts and sciences with suspicion, regarding these endeavors as abstruse or of no practical use. Closed people prefer familiarity over novelty. They are conservative and resistant to change.

Sample Openness items I am full of ideas. I am quick to understand things. I have a rich vocabulary. I have a vivid imagination. I have excellent ideas. I spend time reflecting on things. I use difficult words. I am not interested in abstractions. (reversed) I do not have a good imagination. (reversed) I have difficulty understanding abstract ideas. (reversed)[7] Conscientiousness

Main article: Conscientiousness

Conscientiousness is a tendency to show self-discipline, act dutifully, and aim for achievement. The trait shows a preference for planned rather than spontaneous behavior. It influences the way in which we control, regulate, and direct our impulses. Conscientiousness includes the factor known as Need for Achievement (NAch).

The benefits of high conscientiousness are obvious. Conscientious individuals avoid trouble and achieve high levels of success through purposeful planning and persistence. They are also positively regarded by others as intelligent and reliable. On the negative side, they can be compulsive perfectionists and workaholics.

Sample Conscientiousness items I am always prepared. I am exacting in my work.
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا جدائی همیشه بهترین رسالم سازی مجلس کار یک پزشپیامهای کاربرانافرادموفق چه ویزگی های مشناخت صرعسایتهای دیگرمنافع درمان اعتیاد با متایمان ، نیرویی که کوه هارشیشه خطرناکترین ماده مخدصدا وسیمای سایتمراحل رسیدن به خواسته ها اثرات شیشه و کراکصرع و دلایل صرعمشاورهاختلال جنسی در مردانصرع و درماننوروفیبک 2اعتیاد و مشروبات الکلیصرع در زناننوروفیدبکاعتیاد از دیدگاههای متفاعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولبیماری صرعمقالات انگلیسینوروفیدبک3تنها مرجع مجاز برای صدور مردم ایران شاد باشیدچطور نامزد ریاست جمهوری خود ارضائیمطالب و مقالاتهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راخانواده و اعتیاداز وابستگی به وارستگیوضعیت اعتیاد در ایرانرويكردي نو به پيشگيري ازاسلام :حوزه - دانشگاهکی دیر میشه ؟رويكردي نو به پيشگيري ازاعتیادپیشگیری ازاعتیاد و مبارزراه حل آسيبهای اجتماعی اسمزدایی از متادونآمیزش جنسی در فقه اسلامیراههائی برای تصمیمگیری دصفحه اصلیآیا هنوز هم کسی هست بگویدزوجهای خوشبختسوالات پزشکی