دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

خود ارضائی

ترک گام به گام خود ارضایی
یكی از آسیب های جدی كه امروزه برای جوانان عزیز به خصوص در وضعیت فعلی جامعه و دشوار بودن امر ازدواج به وجود آمده است، عادت به خودارضایی است. «خودارضایى» یكى از راه‏هاى انحرافى در ارضاى میل جنسى است كه نسل جوان را در معرض آسیب‏هاى جدى قرار می ‏دهد.ترک گام به گام خود ارضاییاین كار عادت بسیار زشت و زیان آوری است كه می تواند استعداد و توانایی های فراوان یك جوان را به نابودی بكشاند و حال و آینده او را تباه كند. شهوت یكی از اموری است كه با طبیعت انسان در آمیخته و در جای خود از نعمت های خداوند است، ولی اگر از حالت تعادل خارج و بر افروخته شود، ممكن است سرمایه های عظیم انسانی را به خاكستر تبدیل كند. این نیرو به طور قطع نیاز به ارضا دارد، ولی با روشی كه با نظام طبیعت و شریعت سازگار باشد.

خدای متعال كه به حكمت بالغه اش این غریزه را در نهاد انسان گزارده ، تا نسل انسان باقی بماند، از روی رحمت و هدایت خود راه های آسان و معقول كنترل و ارضائ آن را پیش پای او قرار داده است و نسبت به بیراهه ها و انحراف از مسیر درست نیز، هشدارهای لازم را به انسان داده است ،راههایی كه باید با شناخت و عمل به آنها، سلامت جسم و جان خویش را پاس بداریم و از خطر و پی آمد كارهایی همچون خود ارضایی و مانند آن برهانیم.به طور قطع "خود ارضایی" یكی از "گناهان " است . در این زمینه برخی از عالمان دینی و اخلاقی نسبت به كبیره بودن آن نیزتاكید نموده اند.

نیک بپذیرید که همه ما چه زن ، چه مرد ،چه مجرد و چه متاهل در شرایط آزمایش به سر میبریم . یکی از وسایل آزمایش ما (برای غربال و جدا سازی خوبها از بدها) همان غریزه جنسی میباشد. بیشک همه انسانها در این زمینه مورد آزمایش قرار گرفته اند .چه بپذیریم ، چه نپذیریم همه ما میتوانیم با رعایت برخی نکات زمینه تحریک جنسی در خود را به حداقل برسانیم . با کمی مجاهده نفسانی به سربلندی در آزمایش های جنسی نایل آییم. البته اصل اولی در اسلام و روانشناسی اصل پیشگیری است .اگر از ابتدا به پیشگیری از این موضوع بپردازیم تا پایان از این گناه بزرگ مبرا خواهیم بود.اصل اول در اسلام و روانشناسی اصل پیشگیری است . اگر از ابتدا به پیشگیری از این موضوع بپردازیم تا پایان از این گناه بزرگ مبرا خواهیم بود

نیاز به آگاهی
خود ارضایی یک انحراف عملی است و باید با عمل و رفتار با آن مقابله کرد و راه درمان آن جز با رعایت دقیق دستورالعمل محقق نمی شود, ولی چون هر عملی نیاز به دانش و اطلاعات خاص خود دارد, بنابراین راه کنترل و درمان این بیماری و عادت زشت نیز بدون کسب آگاهی میسر نیست . آگاهی, ازطریق مطالعه در آثار و اطلاعاتی كه در این زمینه وجود دارد، بدست می آید.

زمینه های مطالعه عبارتند از :
*
اینكه این عمل به لحاظ شرعی حرام و از نظر اخلاقی گناه محسوب می شود
* مطالعه در پی آمد ها و عواقب سوء آن.
* آشنایی با روش پیشگیری و درمان.ترک گام به گام خود ارضایی
كسب آگاهی در موارد یاد شده باعث بیداری انسان می شود و زمینه "توبه, پشیمانی و کنترل آن" را در او فراهم می آورد.

در ادامه توجه شما را به نکات کلی در زمینه خودارضایی جلب مینمایم :
اضطراب نقش مؤثری در تشدید قوای جنسی دارد. و در تولید نیاز جنسی کاذب سهم به سزایی دارد.ارضای جنسی تا حدودی برای کاهش اضطراب مفید است، ولی اگر ارضای جنسی از طریق حرام (مانند استمنا) صورت گیرد، با این که به صورت موقت از اضطراب میکاهد ، ولی پس از مدت کوتاهی به خاطر تشدید احساس گناه سطح اضطراب را دو چندان میکند . با این وصف اضطراب هم علت و هم معلول استمنا محسوب میگردد.

همان طور که اضطراب در گرایش به خودارضایی مؤثر است، کاهش اضطراب از طریق ورزش سنگین منظم، تنفس عمیق 25 تا 30 بار در روزو داروهای گیاهی و شیمیایی سهم بسزایی در کاهش میل به خودارضایی دارد.مانند یک محقق دست به تحقیق در زمینه افکار، احساسات و رفتارهای انگیزاننده میل به خودارضایی در خود بزنید. زمان و مکان و شرایط جسمی و روحی در قبل و بعد از خودارضایی را ثبت نمایید، به تعبیری روشنتر ببینید خودارضایی با چه فکری آغاز میگردد، سپس این فکر مزاحم چه احساسی در شما برمیانگیزد و این احساس چگونه به رفتار خودارضایی در شما میانجامد، همچنین معمولاً در چه زمانیهایی و در چه مکانهایی و در چه شرایط جسمی ـ روحی میل به خودارضایی در شما تشدید میگردد.

پس از رصد روانی ، به تجزیه و تحلیل و جمعبندی نتایج بپردازید. از نتایج این تحقیق میتوانید راهکارهای کارآمد ترک خودارضایی را استخراج نمایید، مثلاً وقتی که اعصاب تان خرد است، وقتی که دوستان متأهل خود را میبینید، وقتی که با مادرتان جر و بحث میکنید، وقتی که اضطراب امتحان دارید، یا وقتی که به پسر خاصی میاندیشید.عیناً همین قضیه در زمینه مکانهای تحریکزا تکرار میگردد .وقتی در اتاق خواب هستم، وقتی تنها در خانه هستم، وقتی دستشویی میروم و...خودتشویقی میتواند علاوه بر ارتقای سطح اعتماد به نفس و عزتنفس به کاهش اضطراب شما کمک شایانی کند. خودتشویقی میتواند به صورت کلامی یا غیر کلامی (مانند خرید یک بستی یا دیدن یک فیلم جذاب یا سجده شکر و ...) باشد

از سوی دیگر نگاهی موشکافانه به پرونده گذشته خودارضایی خویش بیفکنید، ببینید در چه شرایطی توانستهاید بر خودارضایی فایق آیید و با چه تکنیکهای فاصله بین وهله های خودارضایی را افزایش دادهاید، چه زمانی برای ترک کوتاه مدت یا دراز مدت خودارضایی موفق بوده اید.در این مرحله نیز تحقیق نیز به تجزیه و تحلیل و جمعبندی نتایج بپردازید. این پایش روانی دست شما را برای اتخاذ یک راهکار مناسب باز میکند.منصف باشید . همان طور که به تنبیه ذهنی ـ عملی خودارضایی خویش میپردازید، به تشویق ذهنی ـ عملی موفقیتهایی هرچند اندک خود در ترک خودارضایی بپردازید.

اگر حتى یک روز هم در ترک موفق بودید، با کمال سخاوت به تشویق خود بپردازید. خودتشویقی میتواند علاوه بر ارتقای سطح اعتماد به نفس و عزتنفس به کاهش اضطراب شما کمک شایانی کند. خودتشویقی میتواند به صورت کلامی یا غیر کلامی (مانند خرید یک بستی یا دیدن یک فیلم جذاب یا سجده شکر و ...) باشد.ترک گام به گام خود ارضاییبا پرهیز از هر گونه خودسرزنشی و خود ملامتگری به یاد داشت نکات مثبت خود بپردازید. هزاران نکته مثبت دارید که نباید با بزرگنمایی نکات منفیتان به بوته فراموشی سپرده شود.به جای ترس بیمارگونه از خدا، با انجام اعمال پسندیده، سعی در تقرب بیش تر به او نمایید. خداوند همه گناهان را میبخشد . بزرگ ترین گناهان شما از این امر مستثنا نیست.

برای 24 ساعت خود برنامهریزی سبک و سهل الوصول انجام دهید. با اشتغال ذهنی به امور مثبت از هر گونه اشتغال فکری به تفکرات تحریکزا پرهیز نمایید.سعی نمایید از تکنیکهای انزجاردرمانی و شرطیزدایی استفاده کنید. لذت کاذب خودارضایی را با یک امر منزجر کننده ذهنی مانند تصور صحنه تهوعآور یا خوردن داروی تلخ پیوند بزنید و با آن تداعی نمایید یا آن که فرایند شرطی شده (اضطراب - خودارضایی) را به (اضطراب - ورزش یا تفریح سالم، تنفس عمیق، رفتن به سر یخچال و آب خوردن و...) تبدیل نمایید.

به هیچ وجه خود را دست و پا بسته فرض نکنید. بدانید صدها هزار توانستهاند که ترک کنند و شما از آنان مستثنا نیستید.در صورت امكان با كم كردن سطح توقعات و انتظارات ازدواج کنید که این بهترین راه حل است.توجه داشته باشید كه تنها رعایت تمام این امور، بدون كم و كاستى و به صورت مستمر، نتیجه ‏بخش خواهد بود. نباید توقع داشته باشید که این عادت ناگهان قطع و درمان شود, به هر میزان که بتوانید دفعات آن را به تدریج کم کنید, موفقیت محسوب می شود.کتاب ارزشمند مشکلات جنسی جوانان - نوشته آیت الله مکارم شیرازی را برای مطالعه شما عزیزان توصیه می کنیم.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خانواده و اعتیاداز وابستگی به وارستگیهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رارويكردي نو به پيشگيري ازاسلام :حوزه - دانشگاهوضعیت اعتیاد در ایرانرويكردي نو به پيشگيري ازاعتیادکی دیر میشه ؟راه حل آسيبهای اجتماعی اسمزدایی از متادونپیشگیری ازاعتیاد و مبارزراههائی برای تصمیمگیری دصفحه اصلیآمیزش جنسی در فقه اسلامیزوجهای خوشبختسوالات پزشکیآیا هنوز هم کسی هست بگویدسالم سازی مجلس کار یک پزشپیامهای کاربرانآیا جدائی همیشه بهترین رافرادموفق چه ویزگی های مشناخت صرعسایتهای دیگرایمان ، نیرویی که کوه هارشیشه خطرناکترین ماده مخدصدا وسیمای سایتمنافع درمان اعتیاد با متاثرات شیشه و کراکصرع و دلایل صرعمراحل رسیدن به خواسته ها اختلال جنسی در مردانصرع و درمانمشاورهاعتیاد و مشروبات الکلیصرع در زناننوروفیبک 2اعتیاد از دیدگاههای متفاعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبکبیماری صرعمقالات انگلیسینوروفیدبک - قسمت اولتنها مرجع مجاز برای صدور مردم ایران شاد باشیدنوروفیدبک3خود ارضائیمطالب و مقالاتچطور نامزد ریاست جمهوری